Maand:  09  10  11  12  01  02  03  04  05  06

Traject duaal - Voor leerlingen die dit schooljaar starten met duaal leren.

 

De trajectbegeleider gaat voor de komst van de leerling langs in het bedrijf. Hij ontmoet de mentor, bezorgt hem een map met informatie en geeft hem extra uitleg over de documenten in de map.

 

Deze map bevat onder andere:

 • De overeenkomst (OAO of SAO).

 • Het Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP) van de leerling.

 • Evaluatieformulieren.

 • Een infobundel waarin staat hoe de mentor tijdens het duaal leertraject aan de arbeidsattitudes van de leerling kan werken.

 • Een poster met tips voor begeleiders, om op de werkvloer omhoog te hangen.

 • Een infobundel met praktische tips over het begeleiden van leerlingen op het werk.

 • Een overzicht van de eindtermen die de leerling op het einde van zijn duaal leertraject moet behaald hebben.

Mogelijks komt van het bedrijf de vraag om extra uitleg of begeleiding: de school kan een kort begeleidingstraject voor mentoren uitwerken. Meer informatie en een voorbeeldtraject:
 

September

School

Voorbereidend traject - Er start dit schooljaar nog geen leerling in het bedrijf

 

Bedrijven informeren zich over duaal leren.

Bedrijf

Van voltijds onderwijs naar een duaal systeem

Een plan van aanpak voor uw school

 
 

Oktober

Voorbereidend traject 

Traject duaal

 

Ook op de werkvloer wordt gewerkt aan de arbeidsattitudes van de leerling.

 

De mentor evalueert de leerling en geeft dit door aan de school. Deze evaluatie zal gebruikt worden om het POP van de leerling up-to-date te houden. 

 

November / December / Januari

School

Bedrijf

 
 

Februari / Maart

School

Bedrijf

April / Mei

School

Bedrijf

 

Juni

School

Bedrijf

 

Traject duaal - Vanaf september start er een leerling in het bedrijf

 

Het bedrijf krijgt van de school een map met informatie.

Er wordt bepaald wie de leerling zal begeleiden op de werkvloer. Indien nodig volgt deze begeleider nog een opleiding. 

Enkele voorafgaande opmerkingen:

 

1) Pas dit plan aan, bewerk het, maak het geschikt voor jouw school.

 

2) In één schooljaar lopen steeds twee trajecten:

 • Voorbereidend traject: voor leerlingen die pas het schooljaar erna zullen starten met duaal leren (vb.: 6de jaar).

 • Traject duaal: voor leerlingen die dit schooljaar gestart zijn met duaal leren (vb.: 7de jaar / SeNse).

  

Het traject van een leerling start met andere woorden in het voorbereidend traject en loopt vervolgens door in het traject duaal (op de werkvloer) tot het einde van zijn studie.​

 

3) Eenvoudigheidshalve zijn wij ervan uitgegaan dat de mentor ook de persoon is die de leerling zal begeleiden op de werkvloer.

 

! Vooral in grote bedrijven is de begeleider niet altijd de mentor.

 

4) Vragen? Opmerkingen? Je eigen tools aan deze website toevoegen? 

 

Traject duaal - Voor leerlingen die dit schooljaar gestart zijn met duaal leren.

 

Voorbereidend traject - Voor leerlingen die pas volgend schooljaar kunnen starten met duaal leren.

 

De school organiseert een informatiesessie over duaal leren voor leerlingen, ouders, bedrijven en leerkrachten.

 • Wat is duaal leren? 

 • Hoe ziet het voorbereidend traject voor leerlingen en bedrijven er uit? 

 • Wat zijn de rechten en plichten voor leerlingen, school en bedrijven?

 • ...

Een infostand over duaal leren op de opendeurdagen van de school? Goed idee! 


 

Organiseer een workshop waarin leerlingen:​

 •  te weten komen wat hun leerstijl is. Leer je beter op de schoolbanken of op de werkvloer? Ben je een doener, een denker, een beslisser... ?
   

 • leren hoe ze aan zelfreflectie (over arbeidsattitudes) kunnen doen.

Voorbereidend traject - Voor leerlingen die pas volgend schooljaar kunnen starten met duaal leren.

 

De school organiseert een informatiesessie over duaal leren voor leerlingen, ouders, bedrijven en leerkrachten.

 • Wat is duaal leren? 

 • Hoe ziet het voorbereidend traject voor leerlingen en bedrijven er uit? 

 • Wat zijn de rechten en plichten voor leerlingen, school en bedrijven?

 • ...

Een infostand over duaal leren op de opendeurdagen van de school? Goed idee! 


 

Organiseer een workshop waarin leerlingen:​

 •  te weten komen wat hun leerstijl is. Leer je beter op de schoolbanken of op de werkvloer? Ben je een doener, een denker, een beslisser... ?
   

 • leren hoe ze aan zelfreflectie (over arbeidsattitudes) kunnen doen.

Voorbereidend traject - Voor leerlingen die pas volgend schooljaar kunnen starten met duaal leren.

 

Voor elke leerling wordt een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) gemaakt. Hieruit zal blijken over welke arbeidsattitudes de leerling beschikt en in welke mate hij arbeidsrijp en -bereid is. 

 

1.  De leerling vult een zelfscan in: over welke arbeidsattitudes denkt hij te beschikken? 

 • ​De Kickstart-vragenlijst geeft de jongere inzicht in 8 arbeidsattitudes.

  • Voorbeeld van een anonieme Kickstart:
    

  • Belangrijk: de leerkracht of trajectbegeleider krijgt in principe geen inzage in persoonlijke I-kicks van de leerlingen. De resultaten moeten dus opgevraagd worden.

  • Meer info?
    

 • Volta (Kruispunt van elektrotechniek) ontwikkelde een gelijkaardige tool. Deze vragenlijst geeft de jongere inzicht in 9 arbeidsattitudes.

  • Download de tool hier:​​

 

2.  De school evalueert de leerling op dezelfde attitudes:

 • Een beoordeling door de praktijkleerkracht of stagebegeleider voor leerlingen die al praktijk/stage gehad hebben.

 • Door middel van een simulatieoefening voor leerlingen die nog geen praktijk/stage gehad hebben.

  • Download hier een voorbeeldoefening:
    

 • Vulden de leerlingen de Kickstart-vragenlijst in? 
  Vraag de resultaten van de leerlingen op en vul het volgende document verder aan:

 • Vulden de leerlingen de Volta-tool in? De school vult het document verder aan.

3.  Er is een gesprek met de leerling.

 • Gaat de leerling akkoord met de evaluatie door de school?

 • Wat zijn de sterktes en verbeterpunten van de leerling? 

 • Zijn er nog andere competenties die de leerling graag wil leren dit schooljaar?
   

Een leidraad voor dit gesprek kan je hier terugvinden:

Traject duaal - Voor leerlingen die dit schooljaar gestart zijn met duaal leren.

 

Het Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP) van de leerling wordt geüpdatet.

 1. De leerling vult de zelfscan in.

 2. De (praktijk)leerkracht evalueert de leerling.

 3. De trajectbegeleider mailt een evaluatieformulier naar de mentor (bedrijf). De mentor evalueert de leerling.

 4. De trajectbegeleider voert een gesprek met de leerling over de resultaten en het verloop van zijn duaal leertraject

Voorbereidend traject - Voor leerlingen die pas volgend schooljaar kunnen starten met duaal leren.

 

De Persoonlijke OntwikkelingsPlannen van de leerlingen worden samen gelegd in de KlasPOP:

 • Op welke arbeidsattitudes scoren de meeste leerlingen goed?

 • Welke attitudes zijn bij de meeste leerlingen voor verbetering vatbaar?

 

Vervolgens wordt klassikaal aan deze laatste arbeidsattitudes gewerkt. Dit kan op verschillende manieren:

 • Kickstart biedt 81 spelfiches aan om in de klas aan arbeidsattitudes te werken:
   

 • InClusieF ontwikkelde een vorming voor leerkrachten om door middel van oplossingsgericht coachen de algemene competenties van leerlingen te ontwikkelen:
   

 • Vlajo ontwikkelde verschillende kwaliteitsvolle programma's in het kader van talentontwikkeling van jongeren:

 

Zijn er leerlingen die extra individuele begeleiding nodig hebben met bepaalde arbeidsattitudes? Hier kan bijvoorbeeld het Centrum Voor Leerlingenbegeleiding (CLB) ingeschakeld worden.

Voorbereidend traject

 

Het bedrijf maakt een raming van het aantal duale leerplaatsen die ze volgend schooljaar zal kunnen aanbieden en uit welke studierichtingen de leerlingen moeten komen.

Onderzoek wie deze leerlingen zal opleiden en begeleiden.

Traject duaal 

Op de werkvloer wordt aan de arbeidsattitudes van de leerling gewerkt.

Voorbereidend traject - Voor leerlingen die pas volgend schooljaar kunnen starten met duaal leren.

 

Het Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP) van elke leerling wordt geüpdatet: een nieuwe zelfscan en evaluatie door de leerkracht tonen de evolutie van de leerling.

 

Opnieuw volgt een gesprek tussen de leerling en de trajectbegeleider:

 • Bespreken van de evolutie van de leerling en de feedback van leerkracht.

 • De leerling maakt een eerste keuze: zal hij volgend jaar kiezen voor het duaal of het voltijds onderwijssysteem?

Vervolgens worden de ouders van de leerling geïnformeerd over de stand van zaken.​

Tegen eind maart heeft de school een eerste overzicht:

 1. Hoeveel leerlingen volgend schooljaar in het duaal traject willen stappen.

 2. Hoeveel beschikbare plaatsen er in de bedrijven zijn.

Vervolgens legt de school de puzzel: welke leerlingen gaan naar welke bedrijven.

Gebruik de website onderwijs-ondernemen! 

Op deze website worden stagebedrijven en stagepromotoren gematcht met beschikbare stagiairs en stageplaatsen. Behalve stage- en duaal leren plaatsen, kan er ook vraag/aanbod ingevuld worden voor bedrijfsbezoeken, bedrijfsmateriaal, diensten en infrastructuur.

Voorbereidend traject

 

De bedrijven laten aan scholen weten hoeveel leerlingen het volgende schooljaar een duale leerplaats in het bedrijf kunnen krijgen.

Traject duaal

 

Op de werkvloer wordt nog steeds aan de arbeidsattitudes van de leerling gewerkt.

 

De mentor evalueert de leerling en geeft dit door aan de school. Deze evaluatie zal gebruikt worden om het POP van de leerling up-to-date te houden. 

Traject duaal - Voor leerlingen die dit schooljaar gestart zijn met duaal leren.

 

Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) van de leerling wordt geüpdatet. 

 1. De leerling vult de zelfscan in.

 2. De (praktijk)leerkracht evalueert de leerling.

 3. De trajectbegeleider mailt een evaluatieformulier naar de mentor (bedrijf). De mentor evalueert de leerling.

 4. De trajectbegeleider voert een gesprek met de leerling over de resultaten en het verloop van zijn duaal leertraject

Voorbereidend traject - Voor leerlingen die pas volgend schooljaar kunnen starten met duaal leren.

 

In de klas wordt verder gewerkt aan de arbeidsattitudes van de leerlingen.

De trajectbegeleider bezoekt samen met de leerling het bedrijf waar de leerling het volgende schooljaar zijn duaal leertraject zal starten.

De leerling en de trajectbegeleider (de school) hebben het recht om dit bedrijf na deze ontmoeting te weigeren, mits grondige motivatie.

Het bedrijf, de school en de leerling (of ​de wettelijke vertegenwoordiger van de minderjarige leerling) tekenen de overeenkomst (OAO of SAO).

Voorbereidend traject

 

Het bedrijf krijgt van de school te horen welke leerlingen in het volgende schooljaar bij hen een duaal leertraject zullen lopen.

Deze leerlingen brengen (samen met hun trajectbegeleider) een bezoek aan het bedrijf.​ De leerling ontmoet zijn toekomstige mentor.

Het bedrijf heeft het recht om de leerling te weigeren, mits grondige motivatie.

Het bedrijf tekent de overeenkomst (OAO of SAO).

Traject duaal - Voor leerlingen die dit schooljaar gestart zijn met duaal leren.

 

Traject duaal

 

Op de werkvloer wordt nog steeds aan de arbeidsattitudes van de leerling gewerkt.

Voorbereidend traject - Voor leerlingen die pas volgend schooljaar kunnen starten met duaal leren.

 

Het Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP) van elke leerling wordt geüpdatet: een nieuwe zelfscan en evaluatie door de leerkracht tonen de evolutie van de leerling.

Opnieuw volgt een gesprek tussen de leerling en de trajectbegeleider:

 • Bespreken van de evolutie van de leerling en de feedback van leerkracht.

 • De leerling bevestigt (al dan niet) zijn keuze voor het duaal of het voltijds onderwijssysteem?

Vervolgens worden de ouders van de leerling geïnformeerd over de stand van zaken.​

Eindevaluatie van de leerling (competenties).

 

 

 

Op basis hiervan evalueert de school de puzzel: welke leerlingen gaan volgend jaar naar welke bedrijven. Eventuele wijzigingen worden aan de bedrijven doorgegeven.

Voorbereidend traject

Traject duaal

 

De mentor evalueert de leerling en geeft dit door aan de school. Deze evaluatie zal gebruikt worden om het POP van de leerling de laatste keer te updaten en voor de eindevaluatie van de leerling (competenties).

Einde van het duaal leertraject.

Traject duaal - Voor leerlingen die dit schooljaar gestart zijn met duaal leren.

 

Einde van het duaal leertraject.

 

Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) van de leerling wordt een laatste keer geüpdatet. 

 1. De leerling vult de zelfscan in.

 2. De (praktijk)leerkracht evalueert de leerling.

 3. De trajectbegeleider mailt een evaluatieformulier naar de mentor (bedrijf). De mentor evalueert de leerling.

 4. De trajectbegeleider voert een gesprek met de leerling over de resultaten en het verloop van zijn duaal leertraject

Eindevaluatie van de leerling (competenties).

Voor leerlingen die afstuderen, kan het POP aansluiting vinden met de 'mijn loopbaan'-tool van de VDAB.

Bedrijf

School